Work Process Management

Działanie każdego systemu produkcyjnego opiera się na zestawie interakcji między personelem a wyposażeniem technicznym. Działania te często nie są w pełni udokumentowane i wymagają realizacji dodatkowych czynności i użycia zasobów. Oznacza to, że w tym obszarze produkcyjnym mogą pojawić się problemy w przypadku wystąpienia sytuacji nietypowej lub niedostępności doświadczonego personelu. Pracownicy wykonując swoje zadania nabywają doświadczenie, które umożliwia sprawne działanie firmy, ale wraz z ich przechodzeniem na emeryturę lub odchodzeniem do innych zadań to cenne do-świadczenie często jest bezpowrotnie tracone, ponieważ ich wiedza nie została zachowana w postaci elektronicznych

JAK NIE STRACIĆ OSIĄGNIĘTEGO DOŚWIADCZENIA?

Zapis procedur w postaci cyfrowej to sposób na osiągnięcie stabilnej i powtarzalnej pracy systemu produkcyjnego – oznacza to zaadaptowanie metod sprawdzonych w obszarze zarządzania procesami biznesowymi (BPM) do części produkcyjnej przedsiębiorstwa. Dokumentowanie, odchudzanie (metodyka „Lean”) i digitalizacja procedur obsługi procesów produkcyjnych pozwala firmom na osiągniecie sprawnego działania zgodnie z wypracowanymi standardami oraz większej elastyczności i łatwości radzenia sobie z sytuacjami nietypowymi w długiej perspektywie czasowej.

work-process-management-1.jpg

CO TO JEST WORKFLOW?

Z definicji jest to automatyzacja przebiegu procesów, w ramach której informacje i zadania przechodzą pomiędzy kolejnymi odpowiedzialnymi osobami, zgodnie z określonym zestawem reguł. Oprogramowanie do zarządzania proce-sami produkcyjnymi stanowi system, pozwalają-cy na prowadzenie, usprawnianie i optymalizację działań związanych z procesami realizowanymi w systemie produkcyjnym, takimi jak utrzymanie ruchu, realizacja typowych zadań, czynności serwisowe maszyn itp. Zadania mogą być zautomatyzowane, np. system może pytać operatora o sprawdzenie poziomów w zbiornikach co godzinę, możliwe jest wyświetlanie instrukcji pokazujących krok po kroku co należy zrobić i kontrola tych działań poprzez czujniki automatyki przemysłowej.

work-process-management-2

PROFICY WORKFLOW – JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ PROCESAMI PRODUKCYJNYMI:

 • Pozwala łatwo i intuicyjnie (graficzne środowisko użytkownika, technika „przeciągnij i upuść”) tworzyć i modyfikować procedury postępowania
 • Umożliwia dokumentowanie nowych i istniejących procesów
 • Dzięki istnieniu formalnej bazy procesów można je przeglądać, optymalizować i eliminować zbędne czynności – Lean – odchudzanie procesów
 • Można zdefiniować zdarzenie lub kombinację zdarzeń, uruchamiających określone sekwencje czynności
 • Umożliwia określenie wykonawców czynności i dostarcza im instrukcji działania, ułatwia podejmowanie decyzji i realizację za-dań
 • Pozwala na równoczesne prowadzenie wie-lu procedur
 • Workflow może bezpośrednio komunikować się z systemem ERP i zgłaszać zapotrzebowanie na zasoby, np. materiały lub pracowników
 • Umożliwia obsługę zarówno czynności zautomatyzowanych, jak i wykonywanych manualnie
 • Każda czynność może mieć przypisaną dodatkową dokumentację i materiały pomocnicze
 • Możliwość zapisu procedur związanych z obsługą norm i standardów, np. HACCP.

ZYSKI – CO DAJE NAM WORK PROCESS MANAGEMENT?:

 • Dokumentuje procesy i zapewnia transfer wiedzy, by uzyskać sprawne, powtarzalne reakcje na typowe problemy
 • Minimalizuje negatywne efekty odchodzenia pracowników na emeryturę lub do innych zadań – utrata wykwalifikowanych fachowców nie jest już katastrofą, ich wiedza i doświadczenie funkcjonuje w postaci procedur
 • Wymusza stosowanie prawidłowych proce-dur, bez nadmiernych uproszczeń i załatwiania spraw „na skróty”, kontroluje prawidłowość działań
 • Ułatwia wprowadzanie filozofii Lean – poprawia i automatyzuje procedury
 • Automatyzuje przepływ informacji w obrębie systemu produkcyjnego i do strefy biznesowej
 • Pozwala dostosować się do indywidualnego stylu pracy i podejmowania decyzji
 • Zarządza procesami produkcyjnymi i pozwala na ich audyt w sposób ciągły i bar-dziej efektywny
 • Pozwala na rozpowszechnianie najlepszych praktyk i współpracę w procesach

KTO JEST W ZASIĘGU OPROGRAMOWANIA WORKFLOW PROCESS MANAGEMENT?

 • Operatorzy maszyn i urządzeń
 • Personel związany z kontrolą jakości
 • Pracownicy związani z utrzymaniem ruchu i remontami
 • Inżynierowie procesowi
 • Personel zarządzający niższego i średniego szczebla
 • Wielu innych pracowników, należących do personelu produkcyjnego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROFICY WORKFLOW >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności