Case Study – ZWiUK w Rudniku

HISTORIA WDROŻENIA

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

 

MIEJSCE WDROŻENIA:

System wizualizacji SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy iFIX został wdrożony w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.

CEL WDROŻENIA:

Celem wdrożenia systemu wizualizacji procesu produkcji wody było poprawienie niezawodności pracy całego procesu – od wydobycia, poprzez uzdatnianie, po dystrybucję wody oraz nadzór nad gospodarką ściekową. Wszystkie przeprowadzone oraz planowane inwestycje mają na celu zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków. Wdrażając system monitoringu planuje się osiągniecie pełnej optymalizacji kontroli i sterowania całego procesu.

SPOSÓB WDROŻENIA:

Modernizacja części technologicznej była wykonywana we własnym zakresie, zaś prace związane z systemem sterowania, jak i wdrożenie systemu monitoringu, prowadziła firma zewnętrzna. Wdrożenie systemu wizualizacji było współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW 2007-2013.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

Od czasu powstania w 2004 roku, główną działalnością ZWiUK Rudnik jest zaopatrywanie w wodę mieszkańców gminy, jak również mieszkańców Miedoni – dzielnicy Raciborza. Obszar Gminy Rudnik znajduje się w obrębie dorzecza Odry. Sieć wodociągowa funkcjonuje we wszystkich sołectwach. W ostatnich latach rozpoczęto również prace nad gospodarką ściekową na terenie Gminy.

SYTUACJA PRZED WDROŻENIEM

Stacja uzdatniania wody, jak i cały system sterowania, były zrealizowane na urządzeniach różnych producentów. Wykorzystywały rozwiązania niekompatybilne do urządzeń, na których można by było stworzyć jeden stabilny, zintegrowany system sterowania i wizualizacji. Wprawdzie przed wdrożeniem nowego systemu funkcjonował radiowy system powiadamiania, ale był zawodny i przekazywał tylko podstawowe informacje. Urządzenia były przestarzałe, a kilka podstawowych informacji było przedstawianych na module radiowym. Występowały liczne awarie systemu powiadamiania i sterowania, ekipy serwisowe wzywane w przypadku awarii danej przepompowni miały do pokonania niejednokrotnie kilkaset kilometrów, co znacznie wydłużało czas usunięcia awarii. Braki części zamiennych skutkowały niemożliwością pracy automatycznej obiektów.

ZAKRES WDROŻENIA I JEGO PRZEBIEG

Ze względu na koszty całej modernizacji, przebieg wdrożenia został podzielony na kilka etapów rozłożonych w latach:

 • w latach 2007/2008, do ważniejszych prac na infrastrukturze wodociągowej należy zaliczyć remont filtrów wody oraz wymianę systemów sterowniczych na wszystkich przepompowniach wody. Przepompownie te zostały wyposażone w nowe układy sterownicze, oparte na sterownikach PLC;
 • w roku 2009 została zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Rudniku, w której wymieniono szafę sterowniczą wraz z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej i sterowniczej. W skład zadania wchodziło również opomiarowanie ujęć wody, zbiornika reakcji i zbiorników retencji;
 • w roku 2010 wykonano system monitoringu (wizualizacji) sieci wodociągowej zmodernizowanych obiektów tj. ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz przepompowni wody Strzybnik, Czerwięcice i Grzegorzowice;
 • w roku 2012 uruchomiono system monitoringu dla pompowni ścieków, przez którą przepompowywane są ścieki do odbiorcy;
 • na rok 2014 zaplanowano podpięcie do systemu monitoringu nowo powstającej przepompowni ścieków.
ZWiUK Rudnik case study iFIX

Schemat instalacji

Modernizacja układu sterowania oraz wdrożenie oprogramowanie iFIX jako systemu monitoringu pozwoliło na osiągnięcie zakładanych celów. Znacząco zmniejszył się czas reakcji od powstania awarii do jej usunięcia. System pracuje niezawodnie i stabilnie.

Kierownik Zakładu Wodociagów i Usług Komunalnych

ZWiUK Rudnik

JAKIE KORZYŚCI DLA ZAKŁADU WYNIKAJĄ Z PRZEPROWADZONEGO WDROŻENIA?

 • możliwość kontroli, wprowadzania nastaw, jak również sterowanie z poziomu wizualizacji znacząco wpływa na poprawę funkcjonowania zakładu,
 • dostęp do systemu SCADA za pomocą sieci internet poprzez zdalny pulpit umożliwia pełnienie dodatkowej, doraźnej kontroli pracy systemu,
 • system Proficy iFIX został skonfigurowany o centralny element powiadamiania SMS, ważniejsze stany alarmowe są wysyłane do osoby odpowiedzialnej skracając czas reakcji do minimum,
 • wczesne wykrywanie awarii na sieci wodociągowej pozwala na redukcję strat związanych z produkcją wody,
 • system daje możliwość pełnego monitorowania pracy procesu produkcji wody od wydobycia po dystrybucję wody oraz odprowadzenie ścieków,
 • przegląd danych archiwalnych umożliwia analizę i weryfikację potrzebnych danych.

Zobacz przykłady systemów i rozwiązań wdrożonych przez VIX Automation w innych przedsiębiorstwach z branży WODNO – KANALIZACYJNEJ >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności