Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

Administrator przestrzega przepisów i zasad ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

W celu realizacji obowiązków określonych w art. 13 i 14 RODO, Administrator przedstawia niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIX AUTOMATION Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 43, 40-852 Katowice, KRS: 0000247380, REGON: 240214146, NIP: 9542531885 (dalej: „Spółka”).

Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wyżej wskazanym adresem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  dane.osobowe@vix.com.pl

 

 1. Dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu utrzymywania kontaktów biznesowych, wykonania umowy zawartej z Państwem lub Państwa pracodawcą (podmiotem współpracującym), który wyznaczył Państwa jako osobę kontaktową, wykonania umowy zawartej z podmiotem, którego Państwo reprezentujecie, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora jako płatnika podatków i podmiotu gospodarczego (w tym w celu zapewnienia sprawozdawczości) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, bliżej określonych w pkt 2 powyżej.

 

 1. Okres przetwarzania oraz źródło danych

Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Obecne przepisy uzasadniają zastosowanie pięcioletniego okresu przechowywania danych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy.

 

Jeśli jesteście Państwo reprezentantami Strony umowy, Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio w toku rozmów dotyczących umowy. W zakresie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji mogliśmy je pozyskać również z publicznego rejestru – Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Jeśli zostaliście Państwo wyznaczenia jako osoby kontaktowe dla umowy, źródłem danych osobowych jest nasz kontrahent, a Państwa pracodawca lub podmiot, na rzecz którego świadczą Państwo usługi na podstawie innej niż stosunek pracy.

 

Podstawowe dane osobowe takie jak imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko mogliśmy pozyskać od naszego kontrahenta albo z publicznych rejestrów lub innych publicznie dostępnych źródeł. W niektórych przypadkach przetwarzać będziemy również informacje dotyczące numeru identyfikacyjnego (NIP, REGON), adresów prowadzonej działalności gospodarczej. Inne dane będziemy przetwarzać, o ile zostaną nam podane np. w toku wymiany korespondencji.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Wszystkim osobom, których dane podlegają przetwarzaniu przez Administratora przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania i przenoszenia;
 2. żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w RODO;
 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych.
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody), przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
 6. usunięcia danych w przypadkach określonych RODO;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 1. Inne informacje

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom powiązanym z Administratorem oraz innym odbiorcom, takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Administratora.

 

Państwa dane co do zasady nie będą przekazywane do odbiorów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. krajów trzecich). W niektórych przypadkach, jeśli zostaliście Państwo wskazani jako osoby właściwe do kontaktu w związku z zakupioną licencją Państwa dane mogą zostać udostępnione firmie General Electric Company lub jej spółkom zależnym. Udostepnienie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwa pracodawcą a firmą General Electric Company w zakresie udzielenia licencji. Informacje o przetwarzaniu danych przez firmę General Electric Company można znaleźć pod linkiem: https://www.ge.com/privacy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu

Zobacz więcej

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności