Jak inteligentne fabryki wspierają zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym

W świecie biznesu jest kilka zagadnień, wobec których nie można przejść obojętnie, przykładowo: ograniczanie strat i marnotrawstwa, odporność na dynamicznie zmieniające się otoczenie, czy rosnąca rola sztucznej inteligencji. W branży przemysłowej królują dodatkowo takie tematy, jak: inteligentne fabryki, filozofia lean i zrównoważony rozwój.
Jeśli zależy nam na utrzymaniu rentownego biznesu, a zarazem na dobrostanie naszej planety, powinniśmy przyłożyć dużą wagę do procesu cyfrowej transformacji i przeprowadzić go właściwie. Cyfryzacja infrastruktury z kolei, może stworzyć jeszcze większe możliwości – gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym - co to jest?

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Gospodarka o obiegu zamkniętym (w skrócie GOZ, inaczej gospodarka cyrkularna, ang. circular economy) to koncepcja realizująca cele zrównoważonego rozwoju, której założenia polegają na minimalizacji powstawania odpadów, poprzez maksymalizację ponownego użycia, napraw, czy odnawiania produktów, a kiedy dalsze użytkowanie nie będzie już możliwe – poddanie ich recyklingowi.1 Jej celem jest ograniczenie wykorzystywania surowców naturalnych i takie projektowanie produktów, aby były maksymalnie trwałe, łatwe do naprawy, a w momencie gdy kończy się ich cykl życia - nadawały się do ponownego przetworzenia. 2

Nie poprzestawaj na eliminacji odpadów. Spienięż je!

Jeśli zależy nam, na ograniczeniu negatywnego wpływu na planetę, organizacje przemysłowe powinny przejąć inicjatywę. Chociaż 25-30% emisji i odpadów pochodzi z gospodarstw domowych i od osób fizycznych, „zdecydowaną większość globalnych emisji (70-75%) można zmniejszyć bezpośrednio dzięki decyzjom osób prowadzących firmy, zakłady użyteczności publicznej, budynki i rządy.3

Gospodarka o obiegu zamkniętym to więcej niż inicjatywa zrównoważonego rozwoju – to ramy transformacyjne, które pomagają firmom przemysłowym zarabiać i oszczędzać pieniądze poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów. Odpady w gospodarce o obiegu zamkniętym to „uciekająca” lub utracona wartość.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, a gospodarka linearna

Dobra wiadomość jest taka, że uznane koncepcje optymalizacji produkcji, takie jak lean manufacturing, są wsparciem w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ mają wspólne cele w zakresie identyfikowania i eliminowania przyczyn marnotrawstwa. Zdecydowana większość, bo aż 68% przemysłu4, już zaczęła stosować koncepcje lean, w tym eliminację tzw. wielkiej trójki – 3M: Muri (przeciążeń), Mura (zmienności, nieregularności) i Muda (marnotrawstwa), a także narzędzia wizualizacyjne, takie jak mapowanie strumienia wartości (VSM).

Firmy, które wdrożyły koncepcję lean manufacturing, wspieraną odpowiednim oprogramowaniem, osiągały:

 • 15% poprawy w zakresie wykorzystania siły roboczej
 • 15% redukcji pracy w toku i zapasów surowców
 • szybszy czas realizacji
 • optymalizację produkcji dla terminowej dostawy.

Inteligentne fabryki dla lean circularity

GE Vernova aktywnie wdraża rozwiązania zgodne z ideą lean circularity, aby pomóc uzmysłowić przedstawicielom zakładów przemysłowych, że odpady stanowią wartościowy zasób. Z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania Proficy (m.in. SCADA – iFIX i Cimplicity, Historian, Operations Hub, czy CSense) możliwe jest generowanie z opadów wymiernej wartości, a także spełnianie wymogów regulacji prawnych.

Tym samym, zakłady przemysłowe mogą odblokować dodatkowe środki  i reinwestować w ciągłe doskonalenie procesu, z korzyścią dla środowiska.

Idea lean circularity

Co to jest Lean Circularity?
Lean circularity - inaczej C-Lean, to idea będąca połączeniem kluczowych założeń koncepcji lean management oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej).5 Wykorzystuje narzędzia i metody lean management, w połączeniu z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, aby osiągnąć cyrkularność, przy jednoczesnej dbałości o wydajność operacji produkcyjnych.

Oprogramowanie Proficy w służbie zrównoważonego rozwoju – historie klientów

Zrównoważony rozwój przemysłu

 • Proficy Operations Hub, iFIX i Historian w branży spożywczej

  Kierownictwo dużej firmy z branży spożywczej potrzebowało narzędzia, dającego całościowy wgląd w sytuacje na produkcji w 4 zakładach w różnych lokalizacjach na terenie Polski. W zakładach zainstalowane było kilka niezależnych aplikacji iFIX i Historian, z których lokalnie pozyskiwano dane do celów raportowania i ręcznie przesyłano do centrali. Proficy Operations Hub stanowiło idealne rozwiązanie – na podstawie wybranych danych, archiwizowanych w Proficy Historian, zaprojektowano czytelne dashboardy, które zapewniają niezbędny wgląd do kluczowych paramentów i danych w czasie rzeczywistym z wszystkich oddziałów, co pozwala na szybsze podejmowanie lepszych decyzji. A lepsze decyzje to lepsze wykorzystanie zasobów i optymalizacja kosztów, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

 • SCADA i MES w branży automotive

  Duży producent samochodów obniżył koszty inspekcji o 40%, odnotował 20% poprawę wykorzystania sprzętu, 30% redukcję zapasów i 80% redukcję wymaganej przestrzeni magazynowej, dzięki oprogramowaniu Proficy: HMI/SCADA Cimplicity i MES Plant Applications. Wyeliminowanie procesów papierowych umożliwiło uzyskanie dokładnych i istotnych danych ułatwiających podejmowanie decyzji oraz ułatwiło udostępnianie danych partnerom.

 • Proficy HMI/SCADA iFIX w branży opakowań szklanych

  Jeden z największych na świecie producentów opakowań szklanych poprawił jakość, bezpieczeństwo i wydajność, wdrażając Proficy iFIX do wizualizacji i sterowania procesami. Dzięki zastosowanym aplikacjom, firma znacznie obniżyła zapotrzebowanie na energię i zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 80%, co miało pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki optymalizacji produkcji zmniejszono także liczbę defektów o 25%, przestoje o 25% i zaoszczędzono 5 mln dolarów rocznie na kosztach operacyjnych. Co więcej, skracając łańcuch dostaw i dysponując zarówno linią produkcyjną, jak i linią butelkowania szkła, firmie udało się zredukować koszty transportu i utrzymać dostawy w koncepcji just-in-time.

 • Proficy iFIX i Historian w branży wod-kan

  W oczyszczalni ścieków dużej metropolii w Stanach Zjednoczonych zmniejszono wycieki i obniżono koszty z 0,23 dolarów za galon do 0,01 dolarów za galon, dzięki wykorzystaniu systemu Proficy Historian do zarządzania danymi przemysłowymi oraz systemu Proficy HMI/SCADA iFIX. Wykorzystując oprogramowanie Proficy utworzono system, zapewniający operatorom możliwość monitorowania przepływów. Wdrożony system pomógł zmniejszyć wycieki o 400 milionów galonów rocznie i zapewnił zgodność z rządowymi regulacjami ws. czystej wody.

 • Proficy CSense w branży papierniczej

  Duńska papiernia Skjern Paper wdrożyła oprogramowanie analityczne Proficy CSense, aby poprawić jakość produktów i zredukować ilość odpadów. Papiernia została nawet wyróżniona przez firmę analityczną IDC za wykorzystywanie analiz przemysłowych do poprawy jakości i wspierania zaangażowania w zrównoważony rozwój.
  Zakłady papiernicze wykorzystują setki regulatorów PID, które, jeśli nie są odpowiednio zestrojone, mogą powodować zmienność procesów i przyczyniać się do problemów z jakością oraz marnotrawstwem.

  Jednocześnie, mimo że Skjern Paper posiada rozbudowane systemy quality assurance, zespół nie dysponował wieloma narzędziami do bieżącego monitorowania jakości papieru, co utrudniało kontrolę jakości w czasie rzeczywistym. Operatorzy sprawdzali jakość próbek całej rolki papieru dopiero na końcu cyklu produkcyjnego, co wiązało się z opóźnioną analizą laboratoryjną i brakiem możliwości dostosowania produkcji w trakcie procesu.

  Dążąc do uniknięcia lub zmniejszenia o 5% odrzutów jakości, zwłaszcza przy przełączaniu między różnymi produktami, Erik Møller, kierownik techniczny w Skjern Paper, skorzystał z bezpłatnych konsultacji z ekspertem AI i ML firmy GE Vernova, aby przyspieszyć wdrożenie projektu analizy produkcji.

  Po zaledwie sześciu godzinach konsultacji, zespół Skjern Paper zyskał odpowiedni wgląd w sytuację i był w stanie podjąć dalsze kroki w projekcie.

  Czytaj więcej o wdrożeniu Proficy CSense w Skjern Paper >>

Zmniejszenie ilości odpadów i zużycia chemikaliów oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych, dzięki wykorzystaniu Proficy CSense to nasze sposoby, aby pomóc środowisku.

Erik Møller

kierownik techniczny w Skjern Paper

Problemy warte rozwiązania

W miarę podążania tą ścieżką, przedsiębiorstwa przemysłowe będą potrzebować rozwiązań cyfrowych, wspierających ich modele biznesowe i operacyjne – dlatego transformacja cyfrowa jest tak ważna. Technologia smart factory w połączeniu z kulturą lean to przyszłość przemysłu o obiegu zamkniętym. Oprogramowanie stanowi inteligentne wsparcie dla firm przemysłowych w drodze do cyfrowej transformacji i lean circularity.
Bazując na doświadczeniach klientów, wykorzystujących rozwiązania GE Vernova, zidentyfikowano trzy problemy, których rozwiązanie znacznie ułatwia wdrożyć koncepcję zrównoważonego rozwoju:

 • Właściwy pomiar

Aby zapewnić przemysłowe systemy o obiegu zamkniętym, niezbędny jest holistyczny zestaw danych do obliczenia odpowiednich wskaźników KPI, które będą motywować do działania. Obejmuje to nie tylko tradycyjne wskaźniki produkcji, ale również uwzględnia społeczny, środowiskowy i ekonomiczny wpływ każdego użytego zasobu

 • Ograniczenie użycia zasobów

Istnieje pilna potrzeba ograniczenia zużycia zasobów (materiałów, energii i mediów), aby osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz spełnić wymagania regulacyjne. Niezbędna jest w tym celu możliwość pomiaru, redukcji i optymalizacji zużycia na poziomie procesów, urządzeń i produktów.

 • Śledzenie i monitorowanie

Dużym wyzwaniem dla gospodarki cyrkularnej jest świadomość historii każdego produktu, części i materiału. Większość klientów GE Vernova, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, stara się śledzić i monitorować swoje surowce, produkty i komponenty, aby zrozumieć ich stan, jakość, skład oraz historię (np. zawartość materiałów z recyklingu). Informacje te będą kształtować ich strategie operacyjne dotyczące ponownego użycia, recyklingu oraz strategie zróżnicowania produktów. Jest to podstawowy element „Cyfrowego Paszportu Produktu”, już niedługo wymaganego w krajach Unii Europejskiej.

 

Kolejny krok

Ponieważ 73% konsumentów6 jest gotowych zmienić swoje zachowanie, przedsiębiorstwa podejmują działania. Do gospodarki o obiegu zamkniętym z prawdziwego zdarzenia jest jeszcze daleka droga, ale narzędzia, by do niej dążyć, są już dostępne dla organizacji przemysłowych. Technologia smart factory to ważny krok na drodze do lean circularity.

W kwestii dobrostanu naszego środowiska, społeczeństw i wyników finansowych, wykorzystanie rozwiązań smart factory, wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym jest największą szansą przemysłową naszych czasów.

Szukasz rozwiązań wspierających cyfrową transformację? Sprawdź VIX OptiFactory >>

 

Źródła:

Wpis powstał na podstawie artykułu autorstwa Bena Whitemana (Product Manager, Sustainability & Circular Economy, GE Vernova):
How Industry & Smart Factories Drive Value with Lean Circular Economy Solutions, www.ge.com
1 www.europarl.europa.eu
2 Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), Raport końcowy, PARP
3 drawdown.org
4 Analyzing the Implementation of Lean Methodologies and Practices in the Portuguese Industry: A Survey
5 zerwaste.com/lean-circularity
6 nielseniq.com

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności