Case Study – SUW Kotowa Wola

HISTORIA WDROŻENIA

System wizualizacji monitorowania urządzeń SUW w Kotowej Woli

 

Miejsce wdrożenia:

System wizualizacji monitorowania urządzeń Stacji Uzdatniania Wody został wykonany w miejscowości Kotowa Wola w gminie Zaleszany (woj. podkarpackie).

Cel wdrożenia

Wdrożony system miał umożliwiać:

 • akwizycję i wizualizację danych pochodzących z przepływomierzy studni rozproszonych oraz urządzeń znajdujących się na terenie stacji w jednolitym systemie,
 • monitorowanie wystąpienia awarii w czasie rzeczywistym i szybką reakcję na uszkodzenia rurociągów,
 • informowanie o stanach alarmowych za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS,
 • redukcję zużycia wody i jej dokładne ewidencjonowanie,
 • automatyzację procesu.

Sytuacja przed wdrożeniem

Zdiagnozowanymi problemami było m.in. to, iż działania serwisowe były podejmowane zbyt późno, istniało podejrzenie nielegalnego poboru wody z instalacji, która nie była w ewidencjonowana w żadnym systemie, nie było także systemu akwizycji danych pomiarowych i ich wizualizacji.

Sposób wdrożenia

System został wdrożony przez Instalcompact z Tarnowa Pogórnego, przy współpracy z inżynierami VIX Automation, łącząc dzięki temu wiedzę specjalistów z branży wod-kan i automatyki przemysłowej.

Stacja Uzdatniania Wody w Kotowej Woli jest gminnym przedsiębiorstwem świadczącym usługi dla miejscowości podlegających gminie Zaleszany. Gmina Zaleszany jest położona w powiecie stalowowolskim, w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest jedną z pięciu gmin powiatu, a wyróżnikiem gminy na tle innych gmin powiatu jest najlepszy poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną. W skład gminy Zaleszany wchodzi 13 sołectw.

Wykorzystane moduły oprogramowania:

 • iFIX Plus SCADA Pack Unlimited Runtime, zawierający archiwizator danych Historian for SCADA (obecnie pod nazwą Historian Essentials)
 • iFIX iClient Webspace on SCADA – klient dla węzła iFIX

Schemat instalacji

Referencje Kotowa Wola - schemat

Zakres wdrożenia i jego przebieg:

Wykonanie systemu wizualizacji monitorowania urządzeń SUW w miejscowości Kotowa Wola przebiegało w dwóch etapach:
Etap I: Konfiguracja przepływomierzy, dostarczenie zestawu komputerowego z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem wizualizacji i monitorowania Proficy iFIX i Webspace (licencje plikowe);

Etap II: Przetestowanie i dodatkowa konfiguracja dostępu sieciowego przy użyciu Proficy Webspace (po zainstalowaniu sieci Internet ze stałym, publicznym adresem IP u klienta końcowego).

Wdrożenie systemu trwało około 1,5 miesiąca i napotkano w nim problemy natury technologicznej. Jednym w istotniejszych był problem związany z działaniem sieci Modbus na terenie instalacji w Kotowej Woli – często występujące problemy z transmisją danych powodowały konieczność wielokrotnego dostosowywania ustawień programowych drajwera komunikacyjnego, tak aby zachowana była stabilność wymiany danych ze sterownikami PLC. Innym problemem była szybkość rozładowywania się baterii przepływomierzy w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – według producenta, baterie przepływomierzy powinny wystarczyć na kilka (kilkanaście) lat ciągłej pracy, natomiast dla warunków, w jakich są one wykorzystywane, pierwsze rozładowanie nastąpiło w ciągu trzech miesięcy użytkowania.

Schemat technologiczny instalacji
iFIX Kotowa Wola

Użytkownikiem końcowym jest Stacja Uzdatniania Wody w Kotowej Woli. System realizuje funkcje takie, jak:

 • wizualizacja stanu pracy urządzeń znajdujących się na terenie stacji,
 • sygnalizacja stanów alarmowych,
 • podgląd wartości przepływów dla studni rozproszonych,
 • zbieranie danych (wartości i stanów alarmowych) historycznych dla dostępnych sygnałów,
 • podgląd stanu naładowania baterii,
 • podgląd wykresów bieżących i historycznych dla wskazanych parametrów procesu w celu ich analizy i interpretacji.

Funkcjonalnościami, które zostały stworzone i zaimplementowane na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody były m.in.:

 • wysyłanie SMSów alarmowych bezpośrednio z aplikacji SCADA dzięki zastosowaniu usługi Email-to-SMS, konwertującej wysyłane z aplikacji maile na SMSy,
 • opracowany przez firmę VIX Automation serwer OPC, przetwarzający maile alarmowe wysyłane przez przepływomierze i udostępniający pobrane dane aplikacji SCADA (umożliwia wizualizowanie stanów alarmowych przepływomierzy),
 • ekran umożliwiający odczyt stanów baterii na podstawie opisu tekstowego znajdującego się w nagłówku wiadomości pochodzącej z przepływomierza,
 • mechanizm automatycznego skalowania wykresów na podstawie wyświetlanego zestawu danych pomiarowych (wyznaczanie maksimów i minimów dla każdego ze źródeł danych).

W projekcie wykorzystano urządzenia i oprogramowanie firm trzecich, które skomunikowano z oprogramowaniem firmy GE Digital, m.in.:

 • przepływomierze i oprogramowanie serwera OPC firmy Endress-Hauser,
 • konwerter Modbus RS-485 /Modbus TCP/IP firmy Astraada.

Wdrożenie systemu SCADA przez firmę VIX Automation dało nam możliwość pełnej kontroli nad procesem uzdatniania wody w naszym zakładzie. W chwili obecnej mamy dostęp do danych, dzięki którym możliwe jest stwierdzenie wystąpienia awarii czy też nadmiarowego lub nielegalnego poboru wody z instalacji. Ponadto, zastosowanie aplikacji Webspace pozwala na dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca, wykorzystując m.in. urządzenia mobilne posiadające dostęp do sieci internetowej.

Rafał Lechoszest

Dyrektor GZGK Zaleszany

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia?

 • możliwość wizualizacji stanu pracy instalacji w Kotowej Woli oraz podglądu wartości przepływu dla studni rozproszonych w zunifikowanym systemie,
 • ciągły dostęp do wizualizacji w dowolnym miejscu, z wykorzystaniem aplikacji Webspace,
 • monitorowanie stanów alarmowych bieżących i archiwalnych,
 • alarmowanie za pomocą e-mail oraz SMS umożliwia szybką reakcję na wystąpienie alarmu,
 • dostęp do danych historycznych procesu,
 • przeglądanie trendów bieżących i historycznych umożliwia analizę pracy instalacji.

Zobacz przykłady systemów i rozwiązań wdrożonych przez VIX Automation w innych przedsiębiorstwach z branży WODNO – KANALIZACYJNEJ >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności